Podstawa Prawna

Wyciąg z przepisów

USTAWA „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”

Art. 269. 1. Minister w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kategorię naukową A+, A, B+, B albo C, przy czym kategoria A+ jest kategorią najwyższą, a kategoria C – najniższą.

Art. 14. 1. Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej.

2. Uczelnia akademicka prowadzi studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

3. Uczelnia akademicka może prowadzić kształcenie doktorantów.

(……)

6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

Art. 185. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem doktoryzującym”.

4. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej kategorię naukową A+, A albo B+.

Art. 218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem habilitującym”.

Udział przedstawicieli danego Uniwersytetu w różnych organach:

  1. Rada Doskonałości Naukowej (RDN) „Kandydata RDN reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić uczelnia (…..) która w tej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+;
  2. Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) „Uczelnia (….) może zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli w co najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+

Art. 397. 1. Do konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) może przystąpić uczelnia akademicka, która:

  1. posiada kategorię naukową A+, A albo B+….

Akty prawne zewnętrzne

Akty prawne wewnętrzne